TRANSFORMATION EXPERTS WEBOLDAL FELHASZÁLÁSI FELTÉTELEI

 1. § ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
  1. A jelen felhasználási feltételekben használt fogalmak meghatározásai:
   Szabályzat – a jelen szabályzat, amely a www.transformation-experts.hu domainen található Transformation Experts Weboldalra vonatkozik.
   Szolgáltató – MorphoCom Kft., Székhely: 1037 Budapest, Seregély utca 12., Cégjegyzékszám: 01-09-944742
   Felhasználó – az a természetes személy, aki a Szolgáltató által elektronikus úton nyújtott Szolgáltatást használja.
   Szolgáltatások – a Szolgáltató által a Weboldalon a Felhasználók részére jelen szabályzat alapján elektronikus úton nyújtott minden szolgáltatás.
   Elektronikus cím – infokommunikációs rendszer megjelölése, amely lehetővé teszi az elektronikus kommunikációs eszközökkel, különösen az elektronikus posta segítségével történő kapcsolattartást.
   Kereskedelmi információ – minden információ, amely közvetlenül vagy közvetve az áruk, szolgáltatások vagy a vállalkozó arculatának népszerűsítésére szolgál, kivéve olyan információt, amely elektronikus kommunikációs eszközökkel való kapcsolattartást tesz lehetővé egy meghatározott személlyel, valamint az árukra és szolgáltatásokra vonatkozó olyan információt, amely nem a megbízó által kívánt kereskedelmi hatás elérésére szolgál, különösen ha díjazás vagy más ellenérték nélkül történik a gyártók, eladók és szolgáltatók esetében.
   Szolgáltatás – a www.transformation-experts.hu domainen található Transformation Experts internetes szolgáltatás, amelyet a Szolgáltató kezel.
   Infokommunikációs rendszer – egymással együttműködő informatikai eszközök és szoftverek együttese, amely az adatok feldolgozását és tárolását, valamint küldését és befogadását biztosítja az adott fajta hálózatnak megfelelő végberendezés segítségével az elektronikus hírközlésről szóló törvény értelmében.
   Szolgáltatás nyújtása elektronikus úton – szolgáltatás teljesítése az adatok informatikai rendszerek segítségével történő küldésével és befogadásával, a Felhasználó kifejezett kérésére, a felek egyidejű jelenléte nélkül azzal, hogy ezek az adatok nyilvános hálózatok segítségével kerülnek továbbításra az elektronikus hírközlésről szóló törvény értelmében. A Szabályzat meghatározza a Szolgáltatás működésének alapelveit, ideértve a Szolgáltató által elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó általános rendelkezéseket a „2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről” (Hivatalos megjelenés: Magyar Közlöny; 2003/136; Megjelenés dátuma: 27/11/2003; Oldalszám: 10420-10483 későbbi módosításokkal) értelmében.
   2. A Szolgáltatást a Szolgáltató kezeli.
   3. A Szolgáltató a Szabályzatot díjmentesen bocsátja rendelkezésre a weboldalon keresztül nyújtott Szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötése előtt, valamint a Felhasználó kívánságára oly módon, amely lehetővé teszi tartalmának megszerzését, lejátszását és rögzítését a Felhasználó által használt infokommunikációs rendszer segítségével.
   4. A Szolgáltatás keretében a Szolgáltató lehetőséget biztosíthat a Felhasználónak harmadik felek által kezelt tematikus modulokhoz való hozzáférésre. Az ilyen szereplők által nyújtott szolgáltatásokra az általuk rögzített és az adott tematikus modul keretében érvényes szabályzatok alkalmazhatók.
   5. A Szolgáltatás teljes körű és megfelelő használatához internethasználatra alkalmas berendezés, e-mail postafiók és weboldalak megjelenítését biztosító internetböngésző szükséges.
 2. § A FELHASZNÁLÓ STÁTUSZA
  1. A Szolgáltatást használó minden cselekvőképes természetes személy Felhasználói státuszt kap. A Szolgáltatás használata teljesen önkéntes. A Szolgáltatás használatával a Felhasználó kijelenti, hogy a Szabályzatot megismerte, annak összes rendelkezését teljes egészében és feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Felhasználó a Szabályzat bármely rendelkezését nem fogadja el, akkor a Szolgáltatás használatát mellőznie kell.
   2. A Szolgáltatás használata a Felhasználók részéről két hozzáférési szinten lehetséges:
   a) nem regisztrált Felhasználó (ahol a Szolgáltatás keretében rendelkezésre álló funkciók korlátozottak);
   b) regisztrált Felhasználó (ahol a Szolgáltatás keretében minden funkció áll rendelkezésre áll).
   3. A Felhasználói státusz szintjei meghatározzák a hozzáférési jogosultságokat a rendelkezésre álló funkciókhoz és Szolgáltatásokhoz.
 3. § FIÓK REGISZTRÁLÁSA A WEBOLDALON
  1. Fiók regisztrálásához a weboldalon a Felhasználónak ki kell töltenie a regisztrációs űrlapot (a továbbiakban: “Űrlap”). Az Űrlap a „Regisztráció” opcióra való kattintás után érhető el vagy máshol a Weboldalon. Az űrlapon:
   a) a Felhasználónak meg kell adnia a kért személyes adatokat.
   b) egy legalább 8 karakterből álló jelszót kell választania, amelyben legalább egy nagybetű, egy számjegy és egy különleges karakter szerepel. Kizárólag a Felhasználó felelős a Profiljához tartozó jelszó használatával kapcsolatos minden tevékenységért. A Felhasználó köteles a jelszavát szigorúan titokban tartani, azt nem hozhatja harmadik fél tudomására.
   2. A Weboldalon regisztráló Felhasználó emellett hozzájárulhat, hogy a Szolgáltató személyes adatait marketingcélokra kezelje, beleértve a közvetlen marketingtevékenységeket a Felhasználó irányába.
   3. A marketingcélú adatkezeléshez való hozzájárulás önkéntes, és nem feltétele a Weboldalon történő regisztrálás, illetve a regisztrált Felhasználók számára elérhető Szolgáltatásokhoz való hozzáférés.
   4. Miután kitöltötte az Űrlapot a „Regisztráció” opció kiválasztása után vagy máshol a Weboldalon, és megerősítette azt a „Regisztrálok” opcióra való kattintással, a Felhasználó megkapja a regisztrációt visszaigazoló üzenetet az Űrlapon általa megadott e-mail címre, amelyben egy aktiválási link található. Ennek kattintása után a Felhasználó egyedi fiókja a Weboldalon aktívvá válik.
   5. Kizárólag a Felhasználó felelős az általa rendelkezésre bocsátott adatok és információk helyességéért, tartalmáért és formájáért. Valótlan adatok és információk, különösen harmadik személyek adatai vagy hamis adatok megadása tilos és sérti a Szabályzatot. Az ilyen adatokat vagy információkat közlő Felhasználó e tekintetben teljes körű és kizárólagos felelősséggel tartozik, különösen a Szolgáltatóval és azon harmadik személyekkel szemben, akiknek az adatait a Weboldalon belül közzéteszi.
 4. § A WEBOLDAL HASZNÁLATÁNAK MÓDJA
  1. A Felhasználó köteles a Weboldalt a Szabályzatnak, a jogszabályoknak, a társadalmi együttélés szabályainak, az interneten elfogadott szokásoknak (netikett) és az illemszabályoknak megfelelően használni. A Felhasználó:
   a) köteles minden olyan tevékenységtől tartózkodni, amely a Weboldal működését zavarhatja vagy akadályozhatja, különös tekintettel azokra, amelyek megnehezíthetik a Weboldal használatát más Felhasználók számára
   b) köteles minden olyan tevékenységtől tartózkodni, amely más Felhasználók magánszféráját sértheti, különös tekintettel a más Felhasználókra vonatkozó információk előzetes hozzájárulás nélküli gyűjtésétől, feldolgozásától és terjesztésétől, valamint tartózkodni a levéltitok megsértésétől;
   c) nem használhatja a Weboldalt – közvetve sem – kéretlen kereskedelmi információk küldésére;
   d) köteles az elérhetőségi adatait frissíteni;
   e) köteles minden olyan tevékenységtől tartózkodni, amely a Szolgáltató és a vele együttműködő gazdasági szereplők, valamint a Weboldalt használó más Felhasználók jó hírnevét sérti;
   f) nem adhatja ki magát más személynek;
   g) köteles minden olyan magatartástól tartózkodni, amely a Szolgáltató részéről nyilvánvalóan nem kívánt, kifogásolható vagy a Weboldal céljaival, szabályaival, a jogszabályokkal, a társadalmi együttélés szabályaival, az interneten elfogadott szokásokkal (netikett) és az illemszabályokkal ellentétesnek minősíthető.
 5. § A REGISZTRÁCIÓ MEGSZÜNTETÉSE
  1. A Felhasználó jogosult a Weboldalon történt regisztrációjának törlését kérni. A Felhasználónak a kérést a regisztráció során megadott e-mail címéről a Weboldal „Kapcsolat” menüpontjában megadott e-mail címre vagy ajánlott levélben a Szolgáltató székhelyének címére kell küldenie, illetve regisztrációját önállóan is törölheti a „Saját fiók” menüpontban a „Fiók törlése” parancs segítségével. A Szolgáltató köteles a Felhasználó Profilját a kérelem kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül törölni.
   2. Ha a Felhasználó az Űrlapon szereplő bármely kötelező adat törlését kéri, vagy a Szabályzat elfogadását visszavonja, akkor a Szolgáltatások további nyújtása a Weboldalon belül lehetetlenné válik, és a Felhasználó Fiókjának törléséhez vezet.
   3. A fiók törlésére akkor is sor kerülhet, ha a Felhasználó a Szabályzat bármely rendelkezését megsérti, különösen tekintettel arra, ha valótlan adatokat ad meg, más Felhasználók, a Szolgáltató vagy harmadik személyek jogait sérti.
   4. A Fiók törlésére vonatkozó döntésről a Szolgáltató a Felhasználót annak fiókjának regisztrációja során megadott e-mail címre küldött üzenetben értesíti.
 6. § SZELLEMI TULAJDONJOGOK
  1. A Weboldalon elhelyezett minden anyag, (különös tekintettel a szövegekre, fényképekre, grafikákra, infografikákra, vizuális és hanganyagokra, a tartalmak és grafikák kiválasztására és elrendezésére, összeállításokra, adatbázisokra és riportokra), a szerzői jog értelmében a Szolgáltató tulajdona és szerzői jogvédelem alatt áll. A jogalapot a szerzői jogokról szóló törvény és a szellemi tulajdonjogok területén alkalmazható egyéb törvények nyújtják, valamint azon nemzetközi egyezmények, amelyeknek Magyarország is tagja.
  2. A Felhasználóknak tilos a jelen fejezet 1. pontjában felsorolt anyagokat a megengedett felhasználást meghaladó mértékben használni. Különösen tiltott az anyagokat sokszorosítani és más weboldalakon elhelyezni, illetve részben vagy egészben más személyek rendelkezésére bocsátani. Továbbá tiltott a Szolgáltatásra vonatkozó hivatkozásokat oly módon elhelyezni, hogy az anyagok forrásának megismerése nehéz vagy lehetetlen legyen. Továbbá tiltott az anyagokat adathordozókon sokszorosítani és az így előállított példányokat forgalomba hozni, az anyagokat papíralapon (nyomtatva) vagy grafikus formátumban terjeszteni, függetlenül a terjesztés okától vagy céljától.
 7. § A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE
  1. A szolgáltatás elektronikus úton történő nyújtására vonatkozó szerződés a Szolgáltató és a Felhasználó között abban a pillanatban jön létre, amikor a Szolgáltató megkezdi a Szolgáltatás nyújtását, azaz:
   a) a Weboldalra való belépéskor olyan szolgáltatások esetén, amelyekhez nem szükséges regisztráció,
   b) regisztráció vagy bejelentkezés után olyan szolgáltatások esetén, amelyekhez regisztráció szükséges.
   2. A szolgáltatás elektronikus úton történő nyújtására vonatkozó szerződés megszűnik akkor, amikor:
   a) a Felhasználó elhagyja a Weboldalt olyan szolgáltatások esetén, amelyekhez regisztráció nem szükséges,
   b) a Felhasználó törli a regisztrációját vagy kijelentkezik a Weboldalról,
   c) a Szolgáltató törli a Felhasználó fiókját;
   d) a Szolgáltató befejezi a szolgáltatásnyújtást a Weboldalon.
 8. § A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI
  1. A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz a Weboldal megfelelő működésének biztosítása és állandó elérhetősége érdekében, azonban nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek a Weboldal műszaki okokból adódó nem megfelelő működéséből fakadnak.
   2. A Szolgáltató fenntartja magának a jogát arra, hogy:
   a) a Felhasználói fiókok paramétereit módosítsa;
   b) a Weboldal funkcionalitását módosítsa, különös tekintettel a Szolgáltatások tartalmára és típusára;
   c) a Weboldal működését időszakosan szüneteltesse a Felhasználók előzetes értesítése nélkül, különös tekintettel a módosításokkal vagy fejlesztésekkel kapcsolatosan;
   d) a Weboldal tartalmának egészét vagy egy részét törölje, vagy a szolgáltatásnyújtást teljesen megszüntesse, miután a Felhasználókat a Weboldalon előzetesen értesítette;
   e) megszüntesse a szolgáltatásnyújtást a Weboldalon olyan Felhasználó számára, aki megsérti a Szabályzat rendelkezéseit.
   3. A Szolgáltató nem nyújt a fájlok, adatok vagy információk archiválásával kapcsolatos szolgáltatást.
 9. § FELELŐSSÉG
  1. A Szabályzat többi rendelkezésétől függetlenül a Szolgáltató nem vállal felelősséget az alábbiakért:
   a) forma és tartalom, különös tekintettel a Felhasználók által a Weboldalon közzétett anyagok és hozzászólások tartalmának és formájának pontosságára vonatkozóan;
   b) a Weboldalon közzétett, nem a Szolgáltatótól származó reklám- vagy marketingjellegű tartalom és anyagok, különösen, ha azok harmadik személyek termékeire és szolgáltatásaira vonatkoznak;
   c) minden olyan kár, amelyet a Felhasználó vagy más személy által a Weboldalon keresztül szerzett tartalom vagy anyag felhasználása okozott;
   d) a Felhasználók által a Weboldalon közzétett vagy azon keresztül más Felhasználók részére átadott bármilyen adat elvesztése, különös tekintettel arra, ha az külső tényezőkre vezethető vissza;
   e) a Felhasználó által más Felhasználók rendelkezésére bocsátott adatok pontossága, valamint azok használatának módja más Felhasználók által;
   f) a Weboldal használatának ideje alatt a Felhasználó által a Szabályzat megsértésével okozott bármilyen kár;
   g) minden olyan kár, amely a Weboldal elérhetetlenségéből vagy a működésében fellépő üzemzavarból adódik, a Szolgáltatónak fel nem róható okokból vagy olyan események következtében merült fel, melyeket a Szolgáltató nem előzhetett meg;
   h) minden egyéb kár, amely azáltal keletkezett, hogy a Felhasználók harmadik személyek jogait sértették meg a Weboldal használatához kapcsolódóan .
   2. A Szolgáltató felelősségét kizáró Szabályzati rendelkezések fenntartásával a Szolgáltató bármilyen felelőssége, függetlenül annak jogalapjától a Szolgáltató által szándékosan okozott kár esetére és a viselt kár mértékére – a megengedhető határokon belül – korlátozott, az elmaradt haszon kizárásával.
   3. A Felhasználó köteles a Szolgáltatónak a Szabályzat megsértéséből adódó minden kárát megtéríteni, különös tekintettel a Felhasználók által a Weboldalon közzétett tartalmakra és anyagokra, valamint harmadik személyek, illetve a Szolgáltató jogilag védett érdekeinek megsértése esetén.
   4. A Szolgáltató nyilvántartja a Weboldalon közzétett összes tartalmat és anyagot, valamint azokat az IP címeket, amelyekről megosztották azokat. A Szolgáltató jogosult a meghatalmazott állami szervek rendelkezésére bocsátani minden fenti tartalmat, anyagot és adatot, ideértve azon Felhasználók IP címeit, akik valamely meghatározott módon használták a Weboldalt, különösen abban az esetben, ha erre követelések érvényesítése vagy bűnüldözés kapcsán van szükség.
   5. A Szolgáltató 4. bekezdésben meghatározott tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatos bármilyen kártérítési felelőssége kizárt.
 10. § REKLAMÁCIÓK
  1. A Felhasználó jogosult a Szolgáltató által a Weboldalon nyújtott Szolgáltatásokkal kapcsolatban reklamációt bejelenteni.
   2. A reklamációkat a Szolgáltató bírálja el.
   3. A reklamációkat a Weboldal „Kapcsolat” menüpontjában található címre kell küldeni írásban vagy elektronikus úton, és megadni a reklamáció tárgyának leírását és indokolását, valamint a Felhasználó adatait (családi név, utónév, cím, e-mail). Ezen elemek a reklamáció elbírálásának feltételeit képezik.
   4. A Szolgáltató a reklamációkat azok kézhezvételétől számított 14 napon belül bírálja el. A reklamációra vonatkozó döntést a Szolgáltató a Felhasznál által a reklamációban megjelölt e-mail címre továbbítja.
   5. A Weboldal működésével kapcsolatos segítség a kapcsolat@transformation-experts.hu e-mail címen vagy a Weboldal „Kapcsolat” menüpontjában kérhető.
 11. § SZOLGÁLTATÁSOK A WEBOLDALON

A Weboldal tartalmának rendelkezésre bocsátása és hozzászólások megosztása
1. A Szolgáltató a Felhasználó minden egyes kérésére biztosítja a Weboldal megjelenítését. Elsősorban szövegek, fényképek, infografikák, vizuális és hanganyagok, a Weboldal témájával kapcsolatos eseményekről és képzésekről szóló információk érhetők el.
2. A Szolgáltató lehetővé teszi a Felhasználók számára hozzászólások elhelyezését a „Kommentelés/Hozzászólás írása” opcióval a Weboldalon található egyes tartalmak alatt.
3. A hozzászólás nem tartalmazhat olyan elemet, amely:
a) ellentétes az internet szokásos szabályaival (netikett),
b) kizárólag NAGY BETŰKET tartalmaz,
c) veszekedés vagy ellenségeskedés keltését (trollkodás) célozza,
d) sérti a Fórum felhasználóinak vagy harmadik felek, természetes és jogi személyek személyiségi jogait, különös tekintettel a sértegetésükre,
e) olyan hivatkozásokat (linkeket) tartalmaz, melyek obszcén anyagokat, pornográfiát, jogszerűtlenül elérhetővé tett szoftvert vagy szerzői jogvédelem alá tartozó műveket tartalmazó internetes oldalakra mutatnak,
f) spam jellegű, különösen akkor, ha reklámokat vagy kéretlen kereskedelmi információt tartalmaz,
g) egyéb módon zavarja a Fórum működését,
h) bármilyen más módon sérti a Szabályzat rendelkezéseit vagy a hatályos jogszabályokat .
4. A Szolgáltató jogosult a 3. bekezdés rendelkezéseit sértő, valamint egyéb, tolakodónak vagy a Fórumon zajló beszélgetések szempontjából feleslegesnek minősített hozzászólásokat törölni. A Szolgáltató jogosult saját belátása szerint szerkeszteni a hozzászólásokat, az említett rendelkezéseket sértő elemek eltávolítása érdekében.

 1. § SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

Az információk gyűjtésére, kezelésére és felhasználására vonatkozó szabályok, beleértve a Weboldal Felhasználóinak személyes adatait, valamint a sütik (cookie) kezelésére vonatkozó szabályok a Weboldal megfelelő menüpontjában található Adatvédelmi szabályzatban találhatók.

 1. § ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
  1. A Szolgáltató jogosult a jelen Szabályzat rendelkezéseit fontos okokra hivatkozva módosítani. A Szabályzat változásáról a Szolgáltató a Weboldalon jól látható módon ad tájékoztatást. A Szabályzat módosítása a Szabályzat egységes szerkezetű szövegének Weboldalon való elhelyezésével lép hatályba. A Felhasználó számára a Weboldal használata a Szabályzat módosítását követően annak elfogadásával egyenértékű. A Szabályzat változásaira vonatkozó információ a Felhasználók részére elektronikus úton kerül átadásra.
   2. Amennyiben a jelen Szabályzat bármilyen rendelkezése érvénytelen, a Szolgáltató köteles a Szabályzatot oly módon módosítani, hogy az érvénytelen rendelkezések helyébe érvényes rendelkezések lépjenek. A Szabályzat valamely rendelkezésének érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.
   3. A Szolgáltató jogosult a jelen Szabályzatból és a Szolgáltatás kezeléséből adódó jogait és kötelességeit teljes egészében vagy részben harmadik személyre átruházni.
   4. A jelen Szabályzat 2020.08.20. napján lép hatályba.